Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 5 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 5 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

ДВ. бр. 75 от 01.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 10 септември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 1 септември 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка, както и:
1. структурата на учебните програми по общообразователните учебни предмети;
2. (отм., ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.)
3. изискванията към интегративните и новите допълнителни общообразователни учебни предмети в иновативните училища;
4. (нова, ДВ, бр. 79 от 2020 г.) учебно-изпитните програми по чл. 137, ал. 1 от ЗПУО за държавните зрелостни изпити по общообразователни учебни предмети.
(2) Държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен предмет в края на всеки етап от съответната степен на образование и определя:
1. целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка;
2. общообразователните учебни предмети;
3. изискванията за резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен предмет за придобиване на общообразователната подготовка.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...