По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ПРАВИЛА ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛА ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

ДВ. бр. 79 от 21.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 99 от 13 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 19 юли 2019 г., изм., ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Тези правила определят:
1. (изм., ДВ, бр. 57 от 2019 г., в сила от 19.07.2019 г.) реда и начина за подаване на заявки и коригиращи заявки за пренос, обработване, отхвърляне, съгласуване с оператори на съседни преносни системи и потвърждаване на заявки и коригиращи заявки за пренос от оператора на преносна система (ОПС) в точките на междусистемно свързване;
2. (изм., ДВ, бр. 57 от 2019 г., в сила от 19.07.2019 г.) реда и начина за подаване на заявки и коригиращи заявки за пренос, обработване, отхвърляне и потвърждаване на заявки и коригиращи заявки за пренос от ОПС във вътрешни входни и изходни точки на газопреносните мрежи;
3. условията и начина за общ обмен на данни с ползвателите на мрежите във връзка с процеса на подаване на заявки и коригиращи заявки;
4. (изм., ДВ, бр. 57 от 2019 г., в сила от 19.07.2019 г.) начина на предоставяне на информация относно балансовия статус на ползвателите от ОПС;
5. реда и начина за използване на виртуална търговска точка (ВТТ) за осъществяване на сделки с природен газ и подаване на уведомления за сделка;
6. разпределянето на начални и крайни дисбаланси по ползватели, сетълмент и фактуриране на дисбаланси;
7. (изм., ДВ, бр. 57 от 2019 г., в сила от 19.07.2019 г.) условията и начина за извършване от ОПС на физическо (оперативно, остатъчно) балансиране на газопреносните мрежи;
8. (нова, ДВ, бр. 57 от 2019 г. (*)) общи правила за участие на платформа за търговия с природен газ.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...