По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2016 Г. И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2016 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2016 г. И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 г.

ДВ. бр. 2 от 06.01.2017г.

Обн., ДВ, бр. 102 от 23 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи:
а) по "Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи", бюджетна програма "Администриране на държавни приходи" с 2 300 000 лв.;
б) по "Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма", бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри" с 1 700 000 лв.;
в) по бюджетна програма "Администрация" с 1 000 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по други бюджетни програми, бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" с 5 000 000 лв.
(2) (изм., ДВ, бр. 2 от 2017 г., в сила от 28.12.2016 г.) Одобрява допълнителни трансфери за 2016 г. в общ размер 16 764 000 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Община Алфатар за ремонт на улици на територията на общината - 500 000 лв.;
2. по бюджета на Община Петрич за изграждане на нов пазар на територията на гр. Петрич - 1 300 000 лв.;
3. по бюджета на Община септември - 1 500 000 лв., разпределени, както следва:
а) за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари и съоръжения на територията на общината - 1 200 000 лв.;
б) за изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на детски площадки на територията на община септември - 300 000 лв.;
4. по бюджета на Община Оряхово за дофинансиране на дейности по проект "Път към Дунава" - 1 000 000 лв.;
5. по бюджета на Община Пещера за реконструкция и рехабилитация на улици и пътища на територията на общината - 2 000 000 лв.;
6. (изм., ДВ, бр. 2 от 2017 г., в сила от 28.12.2016 г.) по бюджета на Община Бяла, област Варна, за извършване на допълнителни дейности и строително-монтажни работи по обекти на територията на общината - 745 000 лв.;
7. (изм., ДВ, бр. 2 от 2017 г., в сила от 28.12.2016 г.) по бюджета на Община Поморие за реконструкция и модернизация на рибарско пристанище в гр. Поморие - 3 000 000 лв.;
8. по бюджета на Община Враца за ремонт на улици на територията на общината - 2 000 000 лв.;
9. по бюджета на Община Девин за финансиране на обект "Многофункционална спортна площадка УПИ ІІ - Училище, кв. 12, с. Гьоврен, община Девин" - 158 000 лв.;
10. по бюджета на Община Сандански за изграждане на многофункционална спортна зала - 2 300 000 лв.;
11. по бюджета на Община Николаево за ремонт на улица в с. Нова махала, община Николаево - 161 000 лв.;
12. по бюджета на Община Лясковец за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населените места на територията на община Лясковец - 500 000 лв.;
13. по бюджета на Община Сливен за проектиране и изграждане на пробив на ул. г. С. Раковски, гр. Сливен - 1 600 000 лв.
(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2016 г.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!