По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 16 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 1 ОТ 16 ЯНУАРИ 2017 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВ. бр. 36 от 27.04.2018г.

Обн., ДВ, бр. 10 от 27 януари 2017 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 27 април 2018 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в населено място извън местоживеенето си.
(2) При условията и по реда на тази наредба не се възстановяват разходи за вътрешноградски превоз.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...