По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 11 ОТ 18 АПРИЛ 2005 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 11 ОТ 18 АПРИЛ 2005 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ"

ДВ. бр. 40 от 19.05.2017г.

Издадена от министъра на здравеопазването
Обн., ДВ, бр. 37 от 29 април 2005 г., отм., ДВ, бр. 24 от 26 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 40 от 19 май 2017 г.

 

history Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 10 от 4 март 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение", ДВ, бр. 24 от 26 март 2010 г.
Възстановено действие. Виж Решение № 13406 от 08.12.2016 г. на ВАС, ДВ, бр. 40 от 19 май 2017 г., в сила от 19.05.2017 г.

history Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" съгласно приложението.
(2) Дейността по анестезия и интензивно лечение се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се осъществява дейност по анестезия и интензивно лечение.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!