По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 28 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 28 АВГУСТ 2017 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ДВ. бр. 81 от 10.10.2017г.

Обн., ДВ, бр. 71 от 1 септември 2017 г., изм., ДВ, бр. 81 от 10 октомври 2017 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. в размер 2 480 457 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на общинските детски градини и училища и на държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините - 2 251 948 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 228 509 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет - София, 3318 лв.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...