По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ "УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ" И "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2017 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ "УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ" И "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ДВ. бр. 73 от 08.09.2017г.

В сила от 08.09.2017 г.
Обн., ДВ, бр. 73 от 8 септември 2017 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 482 140 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по националните програми "Ученически олимпиади и състезания" и "Осигуряване на съвременна образователна среда", одобрени с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"