По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 2 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 2 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ"

ДВ. бр. 15 от 19.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 84 от 20 октомври 2017 г., отм., ДВ, бр. 15 от 19 Февруари 2021 г.

 

history Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Ортопедия и травматология" съгласно приложението.
(2) С медицинския стандарт по ал. 1 се определят минималните изисквания към лечебните заведения, които извършват дейности по ортопедия и травматология.

history Чл. 2. Вътрешните актове на органите на управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани от лечебните заведения, не могат да съдържат разпоредби, които определят по-ниско качество на осъществяваните дейности по ортопедия и травматология от установеното с тази наредба.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...