По вид документ > Нормативни актове > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-282 ОТ 15 МАРТ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ КАРТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-282 ОТ 15 МАРТ 2018 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ КАРТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 90 от 20.10.2020г.

В сила от 23.03.2018 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи
Обн., ДВ, бр. 26 от 23 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 20 Октомври 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г., в сила от 20.10.2020 г.) С тази инструкция се определят видът, условията и редът за издаване и ползване на служебните карти на служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
(2) Служебните карти служат за индивидуалната идентификация и удостоверяване качеството на служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) при осъществяване на правомощията.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...