Показване на 1 до 40 от общо 216 документа

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-37 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НОСЕНЕ НА СЛУЖЕБНО ОРЪЖИЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МВР (ДВ, БР. 7 ОТ 2012 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ НА ЧЛЕНОВЕ НА КОРАБНИ ЕКИПАЖИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ И РАЙОННИ СЪВЕТНИЦИ НА 29 ОКТОМВРИ 1995 Г.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 2001 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 19А ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 63 ОТ 2001 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 2008 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА § 19И ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 6 ОТ 1991 Г. ЗА КОНТРОЛ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТАРИУМ В ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ДВ, БР. 84 ОТ 1991 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-1261 ОТ 2006 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДИХАТЕЛНАТА ЗАЩИТА В СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - МВР

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-1863 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 84 ОТ 2009 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № І-21 ОТ 2000 Г. ЗА РАБОТА С АВТОМАТИЗИРАНАТА ДАКТИЛОСКОПНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА AFIS (ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЯНА НА ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СПЕШНАТА КОНСУЛТАТИВНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В СТРАНАТА (ДВ, БР. 11 ОТ 1992 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТОПЛОЕНЕРГИЯ ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № № 87 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 29 АПРИЛ 1993 Г.,

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ТАРИФАТА ЗА ФИКСИРАНИ ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СПИСЪЧНИЯ И НЕСПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕРСОНАЛА

ИНСТРУКЦИЯ ОТ 5 ЮЛИ 1996 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ИНСТРУКЦИЯ № 0-4 ЗА УРЕЖДАНЕ НА ТРУДОВИЯ СТАЖ НА ЖЕНИТЕ-МАЙКИ И ОСИНОВИТЕЛКИ, ЧЛЕНКИ НА ТКЗС ИЛИ НЕРАБОТЕЩИ, ПРИ БРЕМЕННОСТ, РАЖДАНЕ И ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ, ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ И ЦЕНТРАЛНИЯ СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ № 03-04-357 ОТ 26 МАРТ 2015 Г. ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПОЛУЧАВАНИ, ОБРАБОТВАНИ, ПРЕДОСТАВЯНИ И СЪХРАНЯВАНИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЧРЕЗ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" И НЕЙНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИТЕ ОРГАНИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЦА В ПСИХИАТРИЧНИ СТАЦИОНАРИ ПО ПРИНУДИТЕЛЕН РЕД

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРАХОУЛОВИТЕЛНИ И ГАЗОПРЕЧИСТВАЩИ УРЕДБИ (ИНСТАЛАЦИИ)

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЧАСТТА "БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ" КЪМ ПРОЕКТИТЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТАРИФА № 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 Г. (ОБН., ДВ, БР. 79 ОТ 1991 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 15 И 74 ОТ 1992 Г. И...

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА РЕДА ЗА АКРЕДИТИРАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА РЕДА ЗА МЕДИЦИНСКО ОСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ НА ВСТЪПВАЩИТЕ В БРАК

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТПАДЪЦИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕТО НА УРАНОДОБИВНИТЕ ОБЕКТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА РЕДА И НАЧИНА НА СЪГЛАСУВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВНОС НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1995 Г. ЗА "ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК", ПОЛЗВАН В ИЗПЪЛНЕНИЕ ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 1 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА § 19В ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 11 ЮНИ 2009 Г. ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 12 МАРТ 1991 Г. МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ВНАСЯНИТЕ И ИЗНАСЯНИТЕ СТОКИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 12 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ВОДЕНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ДЪРЖАВНИТЕ РЕГИСТРИ И ДО ДОСИЕТАТА НА ОБЕКТИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 13 АПРИЛ 2005 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА - ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ, ПРЕЗ 2005 Г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА РЕДА НА ВОДЕНЕ РЕГИСТЪРА ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 19 ЮНИ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕКУЩ ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ И АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО НАБЛЮДЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА АПТЕЧКИТЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПРИ КОИТО ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УВЕДОМЯВАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА НАРУШЕНИЯ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ФОРМАТА И НАЧИНА НА УВЕДОМЯВАНЕТО

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОДА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИЗТОЧНИКА (SID-КОД), НАЧИНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ПОСТАВЯНЕТО МУ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИЦАТА, НЕИЗБРАЛИ ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 22 МАРТ 2019 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА—ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ПРЕЗ 2007 Г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...