Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Показване на 1 до 40 от общо 219 документа

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-37 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НОСЕНЕ НА СЛУЖЕБНО ОРЪЖИЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МВР (ДВ, БР. 7 ОТ 2012 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ НА ЧЛЕНОВЕ НА КОРАБНИ ЕКИПАЖИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ И РАЙОННИ СЪВЕТНИЦИ НА 29 ОКТОМВРИ 1995 Г.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 2001 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 19А ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 63 ОТ 2001 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 2008 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА § 19И ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 6 ОТ 1991 Г. ЗА КОНТРОЛ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТАРИУМ В ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ДВ, БР. 84 ОТ 1991 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-1261 ОТ 2006 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДИХАТЕЛНАТА ЗАЩИТА В СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - МВР

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-1863 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 84 ОТ 2009 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № І-21 ОТ 2000 Г. ЗА РАБОТА С АВТОМАТИЗИРАНАТА ДАКТИЛОСКОПНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА AFIS (ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЯНА НА ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СПЕШНАТА КОНСУЛТАТИВНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В СТРАНАТА (ДВ, БР. 11 ОТ 1992 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТОПЛОЕНЕРГИЯ ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № № 87 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 29 АПРИЛ 1993 Г.,

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ТАРИФАТА ЗА ФИКСИРАНИ ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СПИСЪЧНИЯ И НЕСПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕРСОНАЛА

ИНСТРУКЦИЯ ОТ 5 ЮЛИ 1996 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ИНСТРУКЦИЯ РЕ Г. № RB 212001-001-04-03-171 ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ" ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БЮРОТО ПО ЗАЩИТА НА ЗАСТРАШЕНИ ЛИЦА (ПОВЕРИТЕЛНО)

ИНСТРУКЦИЯ РЕ Г. № RB 212001-001-04-03-173 ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БЮРОТО ПО ЗАЩИТА НА ЗАСТРАШЕНИ ЛИЦА (ПОВЕРИТЕЛНО)

ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB212001-001-04-03-188 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (ПОВЕРИТЕЛНО)

ИНСТРУКЦИЯ № 0-4 ЗА УРЕЖДАНЕ НА ТРУДОВИЯ СТАЖ НА ЖЕНИТЕ-МАЙКИ И ОСИНОВИТЕЛКИ, ЧЛЕНКИ НА ТКЗС ИЛИ НЕРАБОТЕЩИ, ПРИ БРЕМЕННОСТ, РАЖДАНЕ И ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ, ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ И ЦЕНТРАЛНИЯ СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ № 03-04-357 ОТ 26 МАРТ 2015 Г. ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПОЛУЧАВАНИ, ОБРАБОТВАНИ, ПРЕДОСТАВЯНИ И СЪХРАНЯВАНИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЧРЕЗ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" И НЕЙНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИТЕ ОРГАНИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЦА В ПСИХИАТРИЧНИ СТАЦИОНАРИ ПО ПРИНУДИТЕЛЕН РЕД

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРАХОУЛОВИТЕЛНИ И ГАЗОПРЕЧИСТВАЩИ УРЕДБИ (ИНСТАЛАЦИИ)

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЧАСТТА "БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ" КЪМ ПРОЕКТИТЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТАРИФА № 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 Г. (ОБН., ДВ, БР. 79 ОТ 1991 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 15 И 74 ОТ 1992 Г. И...

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА РЕДА ЗА АКРЕДИТИРАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА РЕДА ЗА МЕДИЦИНСКО ОСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ НА ВСТЪПВАЩИТЕ В БРАК

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТПАДЪЦИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕТО НА УРАНОДОБИВНИТЕ ОБЕКТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА РЕДА И НАЧИНА НА СЪГЛАСУВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВНОС НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1995 Г. ЗА "ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК", ПОЛЗВАН В ИЗПЪЛНЕНИЕ ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 1 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА § 19В ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 11 ЮНИ 2009 Г. ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 12 МАРТ 1991 Г. МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ВНАСЯНИТЕ И ИЗНАСЯНИТЕ СТОКИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 13 АПРИЛ 2005 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА - ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ, ПРЕЗ 2005 Г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА РЕДА НА ВОДЕНЕ РЕГИСТЪРА ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 19 ЮНИ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕКУЩ ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ И АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО НАБЛЮДЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА АПТЕЧКИТЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПРИ КОИТО ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УВЕДОМЯВАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА НАРУШЕНИЯ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ФОРМАТА И НАЧИНА НА УВЕДОМЯВАНЕТО

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОДА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИЗТОЧНИКА (SID-КОД), НАЧИНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ПОСТАВЯНЕТО МУ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИЦАТА, НЕИЗБРАЛИ ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...