По вид документ > Нормативни актове - отменени > Други нормативни актове > НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2018 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2018 г.

ДВ. бр. 4 от 14.01.2020г.

Обн., ДВ, бр. 26 от 23 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1 Февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 19 Март 2019 г., отм., ДВ, бр. 4 от 14 Януари 2020 г.

 

history Днес, 28.02.2018 г., в София между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския зъболекарски съюз, от друга страна, се сключи настоящият договор.
Този договор е национален, защото има действие на цялата територия на Република България.
Този договор е рамков, защото определя здравно-икономически, финансови, медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на дентална помощ.
Всички клаузи на този Национален рамков договор (НРД) са в съответствие с действащото българско законодателство. Законите и актовете в областта на здравеопазването, здравното осигуряване и свързаните с тях обществени отношения, с които е съобразен този НРД, са изброени в приложение № 1.

Част първа.
ОБЩА ЧАСТ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...