По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ДАНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТНОСНО ВЗАИМНА ПОДДРЪЖКА ЧРЕЗ ОБМЕН НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА ПО ПОВЪРХНОСТТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ (SEOS)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ДАНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТНОСНО ВЗАИМНА ПОДДРЪЖКА ЧРЕЗ ОБМЕН НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА ПО ПОВЪРХНОСТТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ (SEOS)

ДВ. бр. 32 от 13.04.2018г.

(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2018 г., ДВ, бр. 18 от 2018 г. В сила за Република България от 7 март 2018 г.)
Обн., ДВ, бр. 32 от 13 април 2018 г.

 

history Министерството на отбраната на Кралство Дания,
Министърът на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство Норвегия,
Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,
По-нататък наричани "Участниците",
Като взеха предвид Северноатлантическия договор (НАТО),
Като взеха предвид Споразумението между Страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните Въоръжени сили, подписано в град Лондон на 19 юни 1951 г. (NATO SOFA),
Като взеха предвид Споразумението между държавите-членки по Северноатлантическия договор и другите държави, участващи в програмата "Партньорство за мир" относно статута на техните Въоръжени сили, подписано в Брюксел на 19 юни 1995 г. (PfP SOFA),
Като отчетоха важността на подобряването на оперативната съвместимост между Участниците,
В желанието си за сътрудничество в област- та на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили, и
Като взеха предвид, че по-широкото сътрудничество и координация в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили ще повиши ефективността и по-достъпното осъществяване на съвместни отбранителни дейности,
Като посочиха Техническото споразумение относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES/"АТАРЕС") като образец, върху който да се базират и услугите в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили,
Решиха да приложат следните договорености:

Раздел I.
Цел
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"