По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-908 ОТ 2 АВГУСТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА НАУЧНА СТЕПЕН, ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 6,00 Ч., ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД НА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ, ЗА ВРЕМЕТО НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 8121з-908 ОТ 2 АВГУСТ 2018 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА НАУЧНА СТЕПЕН, ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 6,00 Ч., ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД НА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ, ЗА ВРЕМЕТО НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ

ДВ. бр. 78 от 04.10.2019г.

В сила от 14.08.2018 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи
Обн., ДВ, бр. 67 от 14 август 2018 г., отм., ДВ, бр. 78 от 4 Октомври 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи за:
1. научна степен;
2. полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.;
3. полагане на труд на официални празници;
4. времето на разположение;
5. изпълнение на специфични служебни дейности.