По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЯДРЕНОТО РЕГУЛИРАНЕ МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И УНГАРСКИЯ ДЪРЖАВЕН ОРГАН ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЯДРЕНОТО РЕГУЛИРАНЕ МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И УНГАРСКИЯ ДЪРЖАВЕН ОРГАН ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ

ДВ. бр. 83 от 09.10.2018г.

(Одобрен с Решение № 586 от 17 август 2018 г. на Министерския съвет. В сила от 19 септември 2018 г.)
Издаден от Агенцията за ядрено регулиране
Обн., ДВ, бр. 83 от 9 октомври 2018 г.

 

history Като се има предвид, че Агенцията за ядрено регулиране на Република България (наричана по-долу "АЯР") и Унгарският държавен орган за атомна енергия (наричан по-долу "УДОАЕ"), общо наричани "Страни", са изразили желание да си сътрудничат и да обменят информация по регулаторни въпроси в областта на използването на ядрената енергия и йонизиращата радиация;
Отчитайки факта, че Република България и Унгария са членове на Международната агенция за атомна енергия и като членове на Агенцията се водят от принципите за мирно използване на атомната енергия;
Ръководени от разпоредбите на Конвенцията за ядрена безопасност, приета на 17.06.1994 г., Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радио-активни отпадъци, приета на 5.09.1997 г., Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка, приета на 26.09.1986 г., Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария, приета на 26.09.1986 г., Конвенцията за физическа защита на ядрения материал, приета на 26.10.1979 г., заедно с допълнението от 8.06.2005 г. и Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда от 21.05.1963 г.;
Потвърждавайки, че Гаранциите на МААЕ са основен компонент от международната система за сигурност и че Договорът за неразпространение на ядреното оръжие стои в центъра на глобалните усилия за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на ядрено оръжие;
Подчертавайки, че Република България и Унгария са членове на Европейския съюз и като членове са обвързани с директивите и разпоредбите на Евратом в ядрената област;
Като се има предвид, че АЯР и УДОАЕ са членове на Асоциацията на ядрените регулатори от Западна Европа и следователно се ръководят от Референтните нива на безопасност на WENRA;
Следвайки разпоредбите на Етичния кодекс за безопасност и сигурност на източниците на йонизираща радиация, одобрен от Съвета на управляващите на МААЕ през септември 2003 г.;
Желаейки постоянно да подобряват регулирането в областта на безопасното използване на ядрената енергия;
Потвърждавайки, че е във взаимен интерес на двете Страни да бъде сключено споразумение за обмен на информация, предвиждащо обмен на персонал на Страните, обучение на персонала и подпомагане по въпросите на регулирането в областта на използването на ядрената енергия и йонизиращата радиация,

history Страните се споразумяват за следното:
Информация, която ще бъде обменяна
Член 1
(1) Всяка от Страните може да поиска от другата Страна информация, отнасяща се до безопасността по всякакви въпроси, свързани с мирното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, които влизат в правомощията на съответната Страна, включително, но не ограничаващо се до информация относно:
(а) проект на нови ядрени централи;
(б) избор на площадка, строителство, въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
(в) законодателство, нормативна уредба, лицензии, регулаторни политики, стандарти и ръководства;
(г) технически доклади и оценки на ядрената безопасност, включително такива, отнасящи се до радиационната безопасност;
(д) доклади за ядрени събития и инциденти и, в частност, информация за всяко събитие, което има важно радиологично значение и относно коригиращите мерки, взети в отговор на събитието;
(е) изследвания, свързани с безопасността при лицензирането и регулаторния контрол на ядрени съоръжения;
(ж) общи въпроси от ядрената сигурност и радиационна защита и физическата защита на високоактивни източници;
(з) дейности, свързани с гаранциите;
(и) погребване, съхраняване, изхвърляния и преработка на радиоактивни отпадъци;
(к) аварийна готовност и реагиране;
(л) регулиране на управлението на радиоактивни отпадъци;
(м) информиране за проекти и стратегии в областта на ядреното регулиране.
(2) Всяка Страна следва да положи максимални усилия, за да предоставя информацията, която може да бъде поискана от другата Страна съгласно алинея 1.
(3) Всяка Страна може да предоставя на другата Страна всякаква информация, която тя счита, че може да представлява интерес за другата Страна, без да получава запитване за такава информация.