По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-10 ОТ 23 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПРЕДИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 23 НОЕМВРИ 2018 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПРЕДИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

ДВ. бр. 100 от 04.12.2018г.

Издадена от министъра на финансите
Обн., ДВ, бр. 100 от 4 декември 2018 г.

 

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ.
(2) По реда на наредбата се извършва уведомяване за мерки за държавни помощи, които представляват индивидуална държавна помощ или схема за държавна помощ, както и за изменение на съществуващи мерки.
(3) Министърът на финансите се уведомява задължително за държавните помощи по чл. 21 и 26 от Закона за държавните помощи.
(4) Уведомяването за държавни помощи в обхвата на чл. 32 от Закона за държавните помощи е по преценка на администратора на помощта, освен ако не е предвидено друго в нормативен акт.
(5) За мерки за помощ в обхвата на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове се прилага редът, посочен в чл. 26, ал. 3 от този закон.

history Чл. 2. Уведомяването преди предоставяне на нова държавна помощ цели да се определи дали мярката правилно е класифицирана като държавна помощ и коректно ли е определен съотносимият към мярката за държавна помощ режим, както и да подпомогне осигуряването на процедурно съответствие.