По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЪРГОВИЯТА, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЪРГОВИЯТА, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

ДВ. бр. 21 от 12.03.2019г.

(Одобрен с Решение № 651 от 26 октомври 2017 г. на Министерския съвет. В сила от 21 февруари 2019 г.)
Издаден от министерството на туризма
Обн., ДВ, бр. 21 от 12 март 2019 г.

 

history Министерството на туризма на Република България и Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия, наричани за краткост "Страните",
Желаейки да заздравят приятелските отношения между двете държави и да насърчат сътрудничеството между своите национални органи за туризъм;
Осъзнавайки важността на туризма за икономиката на двете държави, както и за насърчаване на взаимното разбирателство между народите;
С цел създаване на правна база за по-нататъшно развитие на туристическия обмен между двете държави на принципа на равнопоставеност и взаимноизгоден интерес,
се договориха за следното:

history Член 1
Страните ще се стремят и ще насърчават укрепването на сътрудничеството в областта на туризма като сектор с висок потенциал за принос към цялостното икономическо развитие на двете държави.
Страните ще допринасят за подобряването на туристическия поток между двете държави чрез насърчаване на сътрудничеството между съответните субекти и организации, опериращи в областта на туризма.