По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СПОРТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СПОРТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА

ДВ. бр. 21 от 12.03.2019г.

(Утвърдено с Решение № 424 от 26 юни 2018 г. на Министерския съвет. В сила от 14 февруари 2019 г.)
Издадено от министерството на младежта и спорта
Обн., ДВ, бр. 21 от 12 март 2019 г.

 

history ПРЕАМБЮЛ
Правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република (наричани по-долу "двете страни"),
Водени от желанието да насърчават и задълбочават двустранните отношения и сътрудничеството в областта на спорта в изпълнение на препоръките от 18-ата сесия на смесената българо-алжирска комисия, проведена в Алжир на 26 - 27 март 2007 г.,
Имайки за цел да насърчат и задълбочат приятелските отношения чрез обмена на програми в интерес на спортистите от двете страни,
се споразумяха за следното:

history ЦЕЛИ
Член 1
Настоящото споразумение предвижда рамката, в която между двете страни ще се договарят подробни предложения за програми за сътрудничество в областта на спорта на основата на реципрочност и взаимна полза.
Двете страни насърчават и улесняват контактите и сътрудничеството между и чрез спортните структури на двете страни при спазване на съответното законодателство и нормативна уредба.