По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 8 МАЙ 2019 Г. ЗА РЕДА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7А, АЛ. 3, 4 И 7 И ПО ЧЛ. 7Б, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 1 ОТ 8 МАЙ 2019 г. ЗА РЕДА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7А, АЛ. 3, 4 И 7 И ПО ЧЛ. 7Б, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ

ДВ. бр. 41 от 21.05.2019г.

В сила от 21.05.2019 г.
Издадена от министъра на културата
Обн., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за:
1. обявяване на информация за доставчиците на медийни услуги и разпространителите на периодични печатни произведения;
2. публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват, съответно осигуряват, от Министерството на културата.