По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 28 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИ И ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2019 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 28 АВГУСТ 2019 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИ И ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2019 г.

ДВ. бр. 95 от 03.12.2019г.

Обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 95 от 3 декември 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 27.11.2019 г.) Приема план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г. на обща стойност 73 800,0 хил. лв. съгласно приложението.
(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери, разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по дейности съгласно план-сметката по ал. 1.
(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г. и чрез преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет за 2019 г.