По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БИЗНЕС СРЕДА, ТЪРГОВИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА РУМЪНИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БИЗНЕС СРЕДА, ТЪРГОВИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА РУМЪНИЯ

ДВ. бр. 82 от 18.10.2019г.

(Утвърден с Решение № 409 от 15 юли 2019 г. на Министерския съвет. В сила от 2 септември 2019 г.)
Издаден от Министерството на икономиката
Обн., ДВ, бр. 82 от 18 октомври 2019 г.

 

history Министерството на икономиката на Република България и Министерството за бизнес среда, търговия и предприемачество на Румъния, наричани по-долу "страни",
С оглед насърчаване и развитие на малките и средните предприятия като част от икономическите политики, определени от правителството на Република България и правителството на Румъния, в контекста на установените приоритети с цел насърчаване на потенциала на малките и средните предприятия, както и за повишаване на тяхната производителност и икономически резултати, в една глобализирана икономика, основана на знания,
С цел насърчаване на модерните технологии, управление на качеството и развитие на човешките ресурси и повишаване на конкурентоспособността на предприятията както на национално, така и на международно ниво,
С оглед хармонизацията на обществото със задълбочените трансформации в икономиката и с изискванията на международните пазари,
Се споразумяха за следното:

history 1. Цели
Страните съвместно ще насърчават следните цели в съответствие с действащото законодателство в държавата на всяка от двете страни:
1.1. Общи цели
Да стимулират предприемачеството и да развиват малките и средните предприятия.
По-нататъшни инициативи за сътрудничество между малките и средните предприятия в двете страни в съответствие с критериите за икономическа, финансова и социална ефективност, както и опазване на околната среда.
1.2. Специфични цели
- Разработване и прилагане на добри практики за опростяване на процедурите и намаляване на административните разходи, пред които са изправени МСП в двете страни, и редовен обмен на опит в тази област.
- Стимулиране на сътрудничеството между предприятия и организации, притежавани от работодатели/професионалисти, с оглед развитието и укрепването на трайни икономически отношения.
- Специализация и обучение на човешките ресурси на публични и частни организации, участващи в развитието на малки и средни предприятия.
- Насърчаване на сътрудничеството между МСП в областта на иновациите и трансфера на технологии в партньорство с университети и научноизследователски институти.
- Развитие на МСП в селските райони чрез запазване на традиционните изкуства, занаятите и туризма.
- Увеличаване на доходите на МСП чрез улесняване на достъпа им до международните пазари.
- Насърчаване и улесняване на бизнес възможностите чрез създаване на електронни бази данни, съдържащи адекватно структурирана информация.
- Да се насърчават малките и средните предприятия да насочват своите дейности към международна търговия и сътрудничество, като им се предоставя необходимата информация и като се улесняват контактите и участието им в търговски делегации и международни панаири.
- Да организират, насърчават и осъществяват съвместно двустранни и международни прояви с участието на малки и средни предприятия.
- Да използват успешни модели за електронния бизнес и да предоставят качествена помощ за малкия бизнес.
- Да се създадат центрове или мрежи за бизнес инкубатор/ускорители за по-бърз трансфер на иновации и осигуряване на конкурентна среда, която да подкрепя идеи, генериращи висока добавена стойност.
- Подкрепа за по-силно и по-ефективно развитие за представяне на интересите на малките и средните предприятия на национално и европейско равнище (подкрепа и обмен на добри практики).
2. Форми на сътрудничество
С цел постигане на целите, съдържащи се в настоящия Меморандум, сътрудничеството се осъществява в следните форми в съответствие с действащото законодателство в държавата на всяка от страните:
а) създаване на съвместна работна група на експертно равнище за бизнес средата и сектора на МСП;
б) взаимна подкрепа при подготовката и изпълнението на програми за развитие за малки и средни предприятия;
в) взаимна подкрепа при обучението на човешки ресурси;
г) съвместно участие в подготовката и изготвянето на проучвания и анализи от общ интерес;
д) съвместно участие в национални и международни събития;
е) двете страни ще улесняват постоянните връзки съответно между малките и средните предприятия на Република България и Румъния, така че те да имат достъп до пазарите на двете държави или на трети държави, както и до най-съвременните технологии, разработени в двете страни партньори.
3. Процедури за сътрудничество и изпълнение
3.1. Дейностите, провеждани съгласно настоящия Меморандум, се планират по общо съгласие относно целите, отговорностите и необходимите ресурси.
3.2. Изпълнението на настоящия Меморандум за разбирателство ще се координира от лица, назначени от двете страни, чиито задачи са да наблюдават текущите дейности в рамките на годишните програми и да действат като фактори за връзка с органите на съответната държава.
3.3. Двете страни се споразумяха да приемат подкрепа от трети страни, независимо дали физически, или юридически лица, пребиваващи в двете им държави или в трети държави, или от мултинационални корпорации, при условие че тя е в съответствие с целите и задачите на настоящия Меморандум за разбирателство.
3.4. За целите на осъществяването на настоящия Меморандум за разбирателство двете страни определят приоритетите и наличните им инструменти в съответствие със законодателството и процедурните правила, които преобладават в държавата на всяка от страните.
4. Взаимни признавания
Страните взаимно ще признават приноса на другата страна при изпълнението на разпоредбите на настоящия Меморандум за разбирателство, по-специално тези, които се занимават с курсове, подготовка на материали и започване на дейности, включващи МСП, както в националната, така и в международната сфера.
5. Други дейности
В горепосочените области и съгласно разпоредбите на настоящия Меморандум за разбирателство свързаните дейности могат да се провеждат под формата на конкретни договори или във всяка друга форма на взаимноизгодно сътрудничество.
6. Влизане в сила, валидност и изменение на Меморандума
6.1. Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на последната нотификация, съдържаща взаимното уведомление относно изпълнението на вътрешните процедури, съгласно правните разпоредби на съответната държава.
6.2. Настоящият Меморандум за разбирателство се сключва за срок от 3 години.
Настоящият Меморандум се удължава за още 3 години, ако никоя от двете страни не уведоми писмено другата страна, най-малко 6 месеца предварително, за намерението си да го прекрати.
6.3. Прекратяването на настоящия Меморандум не накърнява проекти, които вече са започнали съгласно неговите разпоредби, до приключването на тяхното изпълнение.
6.4. Настоящият Меморандум може да бъде изменен със съгласието на двете страни. Измененията се включват в допълнение, което е неразделна част от Меморандума. Измененията влизат в сила по реда на ал. 1 на този член.