По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 12 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО НЕОНАТОЛОГИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 12 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2019 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

ДВ. бр. 88 от 08.11.2019г.

Обн., ДВ, бр. 88 от 8 ноември 2019 г.

 

history Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по неонатология съгласно приложението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ