По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > РЕШЕНИЕ № 406 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ КОНСУЛТАНТИ И ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕШЕНИЕ № 406 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2019 г. ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ КОНСУЛТАНТИ И ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019г.

Издадено от Комисията за регулиране на съобщенията
Обн., ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2019 г.

 

history На основание чл. 87, ал. 5 и 6 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура във връзка с писмо изх. № 03-06-1 от 11.09.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията Комисията за регулиране на съобщенията реши:
1. Актуализира Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура съгласно приложението към настоящото решение.
2. Списъкът по т. 1 да бъде изпратен за обнародване в "Държавен вестник" и да се публикува на интернет страницата на Комисията.

history ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ