По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА УНГАРИЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ОТНОСНО НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БУДАПЕЩА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА УНГАРИЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ОТНОСНО НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БУДАПЕЩА

ДВ. бр. 15 от 21.02.2020г.

(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 6 юни 2019 г., ДВ, бр. 47 от 2019 г. В сила от 17 януари 2020 г.)
Издадено от Министерството на външните работи
Обн., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2020 г., попр., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2020 г.

 

history Правителството на Република България (наричано по-долу "българската страна") и правителството на Унгария (наричано по-долу "унгарската страна") (двете правителства, наричани по-долу "Страните"),
Отчитайки наличието на нерешени имотни въпроси, възникнали за дипломатическото представителство на Република България в Будапеща по повод прилагането на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Унгарската народна република за предоставяне за трайно ползване на парцели за строителството на жилища за служителите на Посолството на Народна република България в Будапеща и за условията на строителство, подписана на 6 декември 1980 г. в гр. Будапеща (наричана по-долу "Спогодбата от 1980 г."),
Водени от желанието на Страните за окончателно уреждане на имотните въпроси за обезпечаване на нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща,
Стремейки се да разрешат неуредените имотни въпроси в дух на взаимно разбирателство и като се ръководят от съществуващите приятелски отношения,
Чрез приятелски консултации стигнаха до следното Споразумение:

history Член 1
1. С оглед обезпечаване на нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща унгарската страна, при спазване на националното си законодателство, прехвърля безвъзмездно на българската страна правото на собственост върху два поземлени имота, а именно:
А) поземлен имот с площ 2185 кв. м, вписан с идентификатор № 15074/2, намиращ се в гр. Будапеща, ІІ район, ул. Пайж № 24 - 26;
Б) поземлен имот с площ 1913 кв. м, вписан с идентификатор 5216, намиращ се в гр. Будапеща, I район, ул. Сиртеш № 2а, понастоящем бул. Хедая № 4.
2. Считано от датата на влизане в сила на това Споразумение българската страна придобива правото на собственост върху описаните в параграф 1 от този член поземлени имоти.
3. Унгарската страна предоставя имотите по параграф 1 от настоящия член, свободни от всякакъв вид правни и финансови тежести.
4. Българската страна си запазва правото на собственост върху сградите и постройките, изградени върху описаните в параграф 1 на този член поземлени имоти.
5. Документите, удостоверяващи местонахождението, площта и границите на описаните в параграф 1 на този член поземлени имоти, се съдържат в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото Споразумение.