Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНАТА РЕФОРМА В УКРАЙНА И ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА И ЦЕЛОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНАТА РЕФОРМА В УКРАЙНА И ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА И ЦЕЛОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

ДВ. бр. 47 от 22.05.2020г.

Издадена от Народното събрание
Обн., ДВ, бр. 47 от 22 май 2020 г.

 

history Народното събрание на Република България,

history - Като подчертава своята подкрепа за суверенитета, независимостта, териториалната цялост, демократичното развитие на Украйна и нейните стремежи към по-тясно европейско и евроатлантическо сътрудничество;
- Като припомня последователната позиция, заемана от Република България в защита на интересите на украинския народ и държава в рамките на международните институции;
- Като подчертава, в този смисъл, ключовата роля на договореностите, свързани с политиката за съхранение на традициите, езика, културата и обичаите на българската общност, за сътрудничеството на Украйна с Република България и Европейския съюз и призовава Украйна да спазва поетите ангажименти към международните актове, по които е страна;
- Като взема предвид Европейската харта за местното самоуправление и Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства;
- Като заявява, че българската общност е интегрирана и лоялна част от украинската държава и общество и изразява своето дълбоко безпокойство от подготвяното решение на Кабинета на министрите на Украйна за разделянето на Болградския административен район на 5 громади (административни единици);
- Като обръща внимание, че такова решение не се предвижда за други административни райони в Украйна;
- Като изразява притеснение, че този акт ще доведе до обезличаване на етническата идентичност на българската общност в Болград като естествен исторически център на българската диаспора в Украйна и мост между нашите две приятелски държави;
- Като изразява увереност, че европейските и евроатлантически стремежи на Украйна ще мотивират изпълнението на двустранните договорености,
Народното събрание на Република България декларира своето категорично несъгласие с подготвяните административни промени и призовава:
1. Правителството на Република България да предприеме всички възможни действия пред правителството на Украйна, които да гарантират запазването на целостта на българската общност в Болградския район при предстоящата административно-териториална реформа.
2. Да предложи организирането на спешна междуправителствена среща за обсъждане и набелязване на конкретни мерки и действия за защита правата и целостта на българското малцинство в Украйна, в това число чрез подновяване на Протокола за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 години, регламентиращ изучаването на български език; откриването на Българска гимназия в Одеса и Украински културен център в София, както и завършване на ремонтите на пътната инфраструктура в Болградски, Тарутински и Арцизки район.
Народното събрание на Република България настоява, че решаването на проблемите на българската общност в Украйна е приоритетен въпрос, който следва да бъде решен в духа на отличните отношения между двете държави и при спазване на европейските ценности.
-------------------------
Декларацията е приета от 44-то Народно събрание на 20 май 2020 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...