По вид документ > Нормативни актове > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 23 АПРИЛ 2020 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО И СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 23 АПРИЛ 2020 г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО И СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

ДВ. бр. 49 от 29.05.2020г.

В сила от 29.05.2020 г.
Издадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и министъра на отбраната
Обн., ДВ, бр. 49 от 29 май 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази инструкция се регламентират редът за взаимодействие и обменът на информация между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ/Комисията) и Служба "Военна полиция" (СВП) към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
(2) Взаимодействието обхваща сферите на изпълнение на законовите функции, задачи и дейности на двете ведомства и се осъществява чрез:
1. обмен на информация;
2. провеждане на съвместни работни срещи;
3. създаване на съвместни работни групи;
4. провеждане на координирани мероприятия;
5. повишаване на квалификацията на служителите на двете ведомства;
6. съвместни планове за действие;
7. техническа помощ.
(3) Органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ и органите на СВП обменят и съхраняват информацията в съответствие с действащото законодателство и при спазване на принципа "необходимост да се знае".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...