По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 14 АВГУСТ 2020 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА"

ДВ. бр. 81 от 15.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 73 от 18 август 2020 г., изм., ДВ, бр. 81 от 15 септември 2020 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 81 от 2020 г., в сила от 15.09.2020 г.) Одобрява допълнителни трансфери в размер 16 487 476 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2020 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда", одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...