По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 20 АВГУСТ 2020 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ДВ. бр. 81 от 15.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 75 от 25 август 2020 г., изм., ДВ, бр. 81 от 15 септември 2020 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 81 от 2020 г., в сила от 15.09.2020 г.) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 836 706 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2020 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми, одобрени с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието:
1. (изм., ДВ, бр. 81 от 2020 г., в сила от 15.09.2020 г.) Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" - 1 150 430 лв. по Модул "Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка" и 583 396 лв. по Модул "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата";
2. Национална програма "Заедно за всяко дете" - 10 690 лв. по Модул "Подпомагане на екипите за обхват" и 86 590 лв. по Модул "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование";
3. Национална програма "Мотивирани учители" - 5600 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...