По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 3 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 3 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ДВ. бр. 80 от 11.09.2020г.

В сила от 11.09.2020 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите
Обн., ДВ, бр. 80 от 11 септември 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации, получили разрешение за извършване на развъдна дейност по чл. 30б, ал. 1 от Закона за животновъдството.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към министъра на земеделието, храните и горите.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...