По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ЗАПОВЕД № ЛС-И-545 ОТ 14 МАЙ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА УТВЪРДЕНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАПОВЕД № ЛС-И-545 ОТ 14 МАЙ 2014 г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА УТВЪРДЕНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

ДВ. бр. 49 от 11.06.2021г.

Обн., ДВ, бр. 44 от 27 май 2014 г., изм., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2021 г., изм., ДВ, бр. 49 от 11 юни 2021 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка с чл. 13, ал. 2 - 4 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като се запознах с резултатите от изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-И-116 от 20.02.2014 г., нареждам:

 

history Допълвам утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 06.02.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) и допълнен със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. (ДВ, бр. 52 от 2007 г.). Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, с издържалите успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик, както следва:

history

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...