По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > КОДЕКС ЗА НИВАТА НА ШУМА НА БОРДА НА КОРАБИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

КОДЕКС ЗА НИВАТА НА ШУМА НА БОРДА НА КОРАБИТЕ

ДВ. бр. 6 от 22.01.2021г.

(Приет с Резолюция MSC.337(91) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 30 ноември 2012 г. В сила за Република България от 1 юли 2014 г.)
Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2021 г.

 

history Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като припомня Резолюции А.343(IX) и А.468(XII), с които Асамблеята на Организацията прие Препоръката относно методи за измерване на нивото на шума в местата за прослушване и съответно Кодекса относно нивото на шума на корабите,
Като признава необходимостта от установяване на задължителни гранични стойности за нивото на шума в машинните отделения, контролните отделения, работилниците, жилищните и другите помещения на борда на корабите, като се вземе предвид опитът, придобит по отношение на контрола на шума и допустимите нива на експозиция след приемането на Резолюция А.468(XII),
Като отбелязва правило ІІ-1/3-12 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., с измененията (наричана по-долу "Конвенцията"), приета с Резолюция MSC.338(91), относно защитата срещу шум,
Като отбелязва, че гореспоменатото правило II-1/3-12 предвижда корабите да бъдат конструирани за намаляване на шума на борда и за защита на персонала срещу шум в съответствие с Кодекса за нивата на шума на борда на корабите (наричан по-долу "Кодексът"),
Като взе предвид на своята деветдесет и първа сесия препоръката, направена от Подкомитета по корабни конструкции и оборудване на неговата петдесет и шеста сесия,
1. Приема Кодекса за нивата на шума на борда на корабите съгласно приложението към настоящата резолюция.
2. Приканва договарящите се правителства по Конвенцията да отбележат, че Кодексът влиза в сила на 1 юли 2014 г. след влизането в сила на правило II-1/3-12 от Конвенцията.
3. Изисква от генералния секретар да предаде заверени копия от настоящата резолюция и текста на Кодекса съгласно приложението на всички договарящи се правителства по Конвенцията.
4. В допълнение отправя искане към генералния секретар да предаде копия от настоящата резолюция и приложението на всички членове на Организацията, които не са договарящи се правителства по Конвенцията.

history ПРИЛОЖЕНИЕ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...