По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 13 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И МЕРКИТЕ ЗА БИОСИГУРНОСТ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ ЗА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 1 ОТ 13 ЯНУАРИ 2021 г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И МЕРКИТЕ ЗА БИОСИГУРНОСТ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ ЗА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ

ДВ. бр. 6 от 22.01.2021г.

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите
Обн., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. ветеринарномедицинските и зоохигиенните изисквания, минималните изисквания относно средата за отглеждане, включително мерките за биосигурност в животновъдните обекти за отглеждане на риба и други водни организми;
2. задълженията на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти за отглеждане на риба и други водни организми при прилагане на изискванията по т. 1;
3. официалния контрол върху дейностите по т. 1 и 2 във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 95/1 от 7.04.2017 г.).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...