По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 6 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 6 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2021 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА

ДВ. бр. 15 от 19.02.2021г.

В сила от 19.02.2021 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите и министъра на образованието и науката
Обн., ДВ, бр. 15 от 19 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на следдипломно обучение по чл. 19, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), което включва:
1. начално краткосрочно обучение на служители при започване на работа в системата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);
2. периодично краткосрочно обучение на служители и на лица извън системата на БАБХ за прилагане на изискванията на ЗВД;
3. дългосрочно обучение на служители от системата на БАБХ за получаване на специализация в областта на ветеринарната медицина.
(2) Обучението по ал. 1 включва и продължаващо обучение и е съобразено със съответната стратегия за учене през целия живот.
(3) Наредбата не се прилага за обученията, касаещи упражняването на ветеринарномедицинска професия с цел лечебна дейност и ветеринарномедицинската практика по съответните клинични направления на ветеринарната медицина.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...