По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 3 ОТ 26 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СТРУГАР"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 3 ОТ 26 МАРТ 2021 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СТРУГАР"

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021г.

В сила от 13.04.2021 г.
Издадена от министъра на образованието и науката
Обн., ДВ, бр. 30 от 13 април 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 521100 "Стругар" от област на образование "Техника" и професионално направление 521 "Машиностроене, металообработване и металургия" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...