По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПРЯКО И/ИЛИ КОСВЕНО ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПОРАДИ ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПРЯКО И/ИЛИ КОСВЕНО ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПОРАДИ ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

ДВ. бр. 3 от 11.01.2022г.

В сила от 30.11.2021 г.
Обн., ДВ, бр. 100 от 30 ноември 2021 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2022 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. На предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от следните кодове на ниво детайлност клас по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт: за "Хотелиерство": 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; за "Ресторантьорство": 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; за "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации": 79.11, 79.12, 79.90; за "Организиране на конгреси и търговски изложения": 82.30; за "Други дейности по хуманно здравеопазване": 86.90; за "Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих": 93.19, 93.21, 93.29; за "Поддържане на добро физическо състояние": 96.04, се предоставят безвъзмездни средства в общ размер до 30 000 000 лв. за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...