Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

ДВ. бр. 46 от 21.06.2022г.

В сила от 21.06.2022 г.Приета с ПМС № 125 от 16.06.2022 г.
Обн., ДВ, бр. 46 от 21 юни 2022 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) Наредбата урежда обхвата, съдържанието, условията и реда за извършване на процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура.
(2) С наредбата се определят и условията и редът за:
1. класифициране на нивото на пътна безопасност на участъци от пътната мрежа;
2. придобиване на професионална квалификация "одитор по пътна безопасност", поддържане на професионалната квалификация и застраховката "Професионална отговорност" на одитора;
3. регистриране, отказ от регистрация и прекратяване регистрацията на одитора по пътна безопасност, както и воденето на регистъра по чл. 36з1, ал. 1 от Закона за пътищата;
4. подготовка и изпълнение на планове за изпълнение на преки коригиращи действия;
5. установяване и обезопасяване на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...