Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА АБУ ДАБИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА АБУ ДАБИ

ДВ. бр. 78 от 30.09.2022г.

(Одобрен с Решение № 614 от 26 август 2022 г. на Министерския съвет. В сила от подписването му - 1 септември 2022 г.)
Издаден от Министерството на културата
Обн., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2022 г.

 

history Настоящият Меморандум за разбирателство (Меморандум) е сключен между:
1. Министерството на културата на Република България с настоящ адрес бул. Александър Стамболийски № 17, София 1000, Република България, представлявано от министъра на културата н. пр. проф. В. М. (наричано по-долу в настоящия меморандум за краткост министерството), и
2. Департамента по култура и туризъм на Абу Даби (ДКТ) с настоящ адрес ул. Корниш, Нейшън Тауърс, п.к. 94000, Абу Даби, Обединени арабски емирства, представлявано от председателя н. пр. Мохамед Халифа Ал Мубарак (наричано по-долу в настоящия меморандум за краткост ДКТ),
(наричани по-нататък в този Меморандум "Страните").
В светлината на близките отношения на Страните и въз основа на взаимното им желание да предприемат съвместни мерки за координация и сътрудничество между двете държави и с цел постигане на целите за устойчиво развитие и укрепване на социалното, културното и икономическото развитие между тях, и като се има предвид значението на координацията и сътрудничеството чрез установяване на взаимно разбирателство между тях за постигане на най-голяма полза от наличните ресурси на другата Страна, и тъй като целта на ДКТ е да съхранява, управлява и популяризира културното наследство на емирството,
се споразумяха следното:
1. Целта на този Меморандум е да се постигнат съвместно сътрудничество и подкрепа за съществуващите стратегически партньорства между Страните и да се работи съвместно и координирано чрез създаване на съвместна основа за партньорство и сътрудничество, както и да се установят механизми за сътрудничество и партньорство между двете страни, насочени към насърчаване на устойчивото развитие.
2. В съответствие със съответните си действащи закони Страните ще се стремят да постигнат сътрудничество чрез следното:
а) популяризиране и развитие на техните културни индустрии за постигане на взаимна полза;
б) развитие и разширяване на техните културни връзки.
3. Страните насърчават обмена на информация, опит, публикации, данни и статистики в области от взаимен интерес в съответствие с действащото национално законодателство.
4. Страните полагат усилия за насърчаване на инвестициите на публичния и частния сектор в културата с особен акцент върху разработването и изпълнението на взаимноизгодни проекти в областта на културата.
5. Страните си сътрудничат чрез осигуряване на обучение, обмен на експерти и други форми на техническа помощ. Тези обмени ще се извършват в рамките, определени от властите на двете държави.
6.1. Този Меморандум не е международен договор и не създава никакви права и задължения съгласно международното право.
6.2. Освен ако между Страните не е договорено друго, всяка Страна поема своите собствени разходи и разноски, възникнали във връзка с изпълнението на този Меморандум.
6.3. Нито една от Страните не носи отговорност пред другата Страна при никакви обстоятелства за преки, косвени, случайни или морални щети или загуба на доход, печалба или спестявания във връзка с изпълнението на този Меморандум.
7. Настоящият Меморандум за разбирателство започва да се прилага след подписването му от двете Страни и ще се прилага за период от пет (5) години. Той може да бъде автоматично подновяван за последователни периоди от пет (5) години, освен ако не бъде прекратен от някоя от Страните чрез изпращане на другата Страна на едномесечно писмено предизвестие по дипломатически път.
Подписан в Абу Даби на 1.09.2022 г. в два (2) оригинални екземпляра, всеки на български, арабски и английски език, и всички текстове са еднакво автентични. При разлика между текстовете на различните езици предимство има текстът на английски език.

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...