Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове - отменени > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 19 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 19 ЯНУАРИ 2023 г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

ДВ. бр. 69 от 11.08.2023г.

В сила от 01.01.2023 г.
Обн., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2023 г., отм., ДВ, бр. 69 от 11 Август 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. делегираните от държавата дейности остават в размерите, приети с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 540 на Министерския съвет от 2022 г.
(2) За целите на прилагането на чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. в срок до 2 февруари 2023 г. министърът на образованието и науката, министърът на здравеопазването, министърът на културата, министърът на труда и социалната политика, министърът на вътрешните работи и председателите на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет и на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет след съгласуване с Националното сдружение на общините в Република България представят на Министерството на финансите информация по образеца съгласно приложението.
(3) Трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните от държавата дейности за общините се предоставят по реда на чл. 54 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при отчитане на информацията по ал. 2.
(4) Министерството на финансите уведомява общините за размерите на трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните от държавата дейности на базата на получената информация по ал. 2.
(5) Министерството на финансите уведомява общините за размерите на трансферите за обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...