Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ЗАПОВЕД № СД-06-3 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ АКТУАЛНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАПОВЕД № СД-06-3 ОТ 15 МАРТ 2023 г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ АКТУАЛНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

ДВ. бр. 26 от 21.03.2023г.

Издадена от министъра на правосъдието
Обн., ДВ, бр. 26 от 21 март 2023 г.

 

history На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 655, ал. 2, т. 7, предложение второ от Търговския закон и заявление вх. № 94-Р-20 от 7.03.2023 г. от Румяна Веселинова Иванова за изключване по собствено желание от Списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, нареждам:
Изключвам Румяна Веселинова Иванова с адрес: София, ж.к. Младост 4, бл. 601, вх. 2, ет. 8, ап. 29, от Списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-04-336 от 23.05.2019 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 47 от 2019 г.).
Настоящата заповед да се съобщи на Румяна Веселинова Иванова за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в "Държавен вестник".

history Извадка от Неофициален раздел бр. 26 от 21.03.2023 г. на ДВ

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...