Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 10 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА "БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ МЕД СЪРВИЗ" - ЕАД, ДА ИЗВЪРШВА УСЛУГА ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС - ПОЛЕТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ С ВЕРТОЛЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 965/2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 5 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗДУШНИТЕ ОПЕРАЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР СЪС СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР И SPA.HEMS ОДОБРЕНИЕ, ИЗДАДЕНО ОТ ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 10 АВГУСТ 2023 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА "БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ МЕД СЪРВИЗ" - ЕАД, ДА ИЗВЪРШВА УСЛУГА ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС - ПОЛЕТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ С ВЕРТОЛЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 965/2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 5 ОКТОМВРИ 2012 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗДУШНИТЕ ОПЕРАЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР СЪС СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР И SPA.HEMS ОДОБРЕНИЕ, ИЗДАДЕНО ОТ ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ДВ. бр. 70 от 15.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 70 от 15 август 2023 г.
На основание чл. 7, ал. 1 и 3 от Закона за публичните предприятия

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Извършването на услугата от общ икономически интерес - полети за осигуряване на въздушен транспорт с вертолети за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от авиационен оператор със свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобрение, издадено от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", наричана по-нататък "услугата", се възлага на "България Хели Мед Сървиз" - ЕАД (дружеството), за срок 10 години.
(2) Услугата по ал. 1 отговаря на следните изисквания:
1. представлява полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата с цел бързо транспортиране чрез превозване на медицински персонал или медицински доставки (оборудване, кръв, органи, лекарства) или на болни или ранени лица и други пряко свързани лица, при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от авиационен оператор със свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобрение, издадено от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация";
2. предоставя се безплатно и е еднакво достъпна;
3. предоставя се на територията на страната, като в изключителни случаи и след одобрение от министъра на здравеопазването може да се предоставя извън територията на страната;
4. се компенсира от държавата при спазване на изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7 от 11 януари 2012 г.), наричано по-нататък "Решение 2012/21/ЕС".
(3) За изпълнение на дейностите, включени в услугата по ал. 1, дружеството води аналитична счетоводна отчетност.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...