Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ЗАПОВЕД № ЗМФ-591 ОТ 21 АВГУСТ 2023 Г. № РД-14-343 ОТ 16 АВГУСТ 2023 Г. ОТНОСНО РЕД И НАЧИН ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ПО ЧЛ. 189, Т. 1, БУКВА "Б" ОТ ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-591 ОТ 21 АВГУСТ 2023 г. № РД-14-343 ОТ 16 АВГУСТ 2023 г. ОТНОСНО РЕД И НАЧИН ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ПО ЧЛ. 189, Т. 1, БУКВА "Б" ОТ ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

ДВ. бр. 74 от 29.08.2023г.

Издадена от министъра на финансите и министъра на иновациите и растежа
Обн., ДВ, бр. 74 от 29 август 2023 г.

 

history На основание чл. 189, т. 1, буква "в" от Закона за корпоративното подоходно облагане и във връзка с Насоките за регионална държавна помощ (2021/C 153/01) (ОВ, С 153 от 29 април 2021 г.) определяме:
Ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква "б" от Закона за корпоративното подоходно облагане от Българската агенция за инвестиции съгласно приложението, неразделна част от тази заповед.
Заповедта да се съобщи на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за сведение и изпълнение, да се обнародва в "Държавен вестник" и да се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и Министерството на иновациите и растежа.

history ПРИЛОЖЕНИЕ към Заповед № ЗМФ-591 от 21.08.2023 г. и № РД-14-343 от 16.08.2023 г. на министъра на финансите и на министъра на иновациите и растежа

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...