Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № РД-06-10 ОТ 24 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 4 - 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, С КОИТО ТРЯБВА ДА РАЗПОЛАГАТ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ ПО § 1, Т. 43 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № РД-06-10 ОТ 24 АВГУСТ 2023 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 4 - 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, С КОИТО ТРЯБВА ДА РАЗПОЛАГАТ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ ПО § 1, Т. 43 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА

ДВ. бр. 76 от 05.09.2023г.

Издадена от министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и министъра на образованието и науката
Обн., ДВ, бр. 76 от 5 септември 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията към квалификацията на лицата, с които трябва да разполагат стратегическите обекти, които имат разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ) съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).
(2) Лицата, по отношение на които се прилагат изискванията, са:
1. квалифициран персонал в зависимост от спецификата на произвежданите изделия, включващ:
а) ръководител и заместник-ръководител на производство и ръководители на смени (специалисти по производство), които следят за спазването на технологията на производство и на правилата за безопасност;
б) служители, осигуряващи сигурността на компютърните мрежи и базите данни;
в) служители, отговарящи за развойната дейност и внедряването на съвременни знания и технологии;
г) служители, които контролират, обезпечават безопасността, настройват, пренастройват, ремонтират и програмират машини, инсталации и производствено оборудване, на което се произвеждат оръжия или части за тях, взривни вещества, пиротехнически изделия и боеприпаси, включително изпитват произведените изделия;
д) служители, които извършват рутинни дейности при неизменящи се условия, включително оператори на машини, инсталации и производствено оборудване, на което се произвеждат оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;
2. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност при работа с ОБВВПИ;
3. служители по сигурността, които изготвят планове за сигурност на ОБВВПИ и на системи за управлението им;
4. специалисти, които водят отчетност на движението на произведените ОБВВПИ.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...