Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА

ДВ. бр. 78 от 12.09.2023г.

В сила от 12.09.2023 г.
Обн., ДВ, бр. 78 от 12 септември 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 102 985 625 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2023 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности за предучилищно и училищно образование, разпределени, както следва:
1. 22 297 825 лв. за дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в изпълнение на т. 4 от Решение № 185 на Министерския съвет от 2023 г., т. 3 от Решение № 285 на Министерския съвет от 2023 г., т. 3 от Решение № 388 на Министерския съвет от 2023 г. и т. 5 от Решение № 462 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране на политиката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища по чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
2. 44 499 470 лв. в изпълнение на т. 3 от Решение № 430 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала;
3. 24 254 786 лв. в изпълнение на т. 3 от Решение № 517 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране за дейности по национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието;
4. 11 933 544 лв. в изпълнение на т. 3 от Решение № 518 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране за изпълнение на дейности по национална програма "България - образователни маршрути", приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на трансфери за други целеви разходи, а допълнителните трансфери по ал. 1, т. 2 - 4 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 се разпределят по дейности и направления съгласно приложенията към т. 1 от Решение № 185 на Министерския съвет от 2023 г., Решение № 285 на Министерския съвет от 2023 г., Решение № 388 на Министерския съвет от 2023 г. и Решение № 462 на Министерския съвет от 2023 г. и средства съгласно приложението.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...