По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ДВ. бр. 107 от 18.12.2020г.

Обн., ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 98 от 16 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 25 от 8 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 42 от 17 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 38 от 9 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 79 от 29 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Предмет на закона
history Чл. 1. (1) Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...