По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 4 ОТ 8 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 4 ОТ 8 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА

ДВ. бр. 46 от 11.06.2019г.

Издадена от министъра на околната среда и водите
Обн., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 29 от 30 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 11 юни 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за издаването на разрешителни за въвеждането в природата на неместни и повторното въвеждане на местни диви животински и растителни видове.
(2) Предмет на наредбата е издаването на разрешителни за:
1. въвеждане в природата, вкл. внасяне с такава цел, на неместни диви животински и растителни видове;
2. внасяне с цел развъждане и отглеждане на неместни диви животински и растителни видове при вероятност от възникване на неконтролирани от човека условия;
3. (доп., ДВ, бр. 46 от 2019 г.) повторно въвеждане в природата на изчезнали от фауната и флората на страната местни диви животински и растителни видове или подпомагане и стабилизиране на популации в недобро състояние.
(3) Не е предмет на наредбата издаването на разрешителни за:
1. въвеждане в природата, вкл. внасяне с такава цел на неместни диви дървесни, храстови и ловни видове;
2. внасяне с цел развъждане и отглеждане на неместни диви дървесни, храстови и ловни видове при вероятност от възникване на неконтролирани от човека условия;
3. повторно въвеждане в природата на изчезнали от фауната и флората на страната местни диви дървесни, храстови и ловни видове;
4. въвеждане в природата на неместни диви животински и растителни видове, определени със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", в случаите, посочени в чл. 67, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие;
5. внесени в природата неместни животински и растителни видове преди влизането в сила на настоящата наредба;
6. внасяне на неместни диви животински и растителни видове с цел развъждане и отглеждане при контролирани от човека условия.