По вид документ > Нормативни актове - отменени > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - ОТМ.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

ДВ. бр. 3 от 12.01.2021г.

Обн., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 83 от 18 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 61 от 8 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., отм, ДВ, бр. 3 от 12 Януари 2021 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, дейността, управлението, организацията на работа и числеността на персонала на Националната агенция за оценяване и акредитация, наричана по-нататък "агенцията".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...