По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДВ. бр. 106 от 27.12.2006г.

Обн., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето, наричан по-нататък "съвета".

history Чл. 2. (1) Съветът e орган към Държавната агенция за закрила на детето с консултативни и координационни функции. Съветът осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето и на правилника.
(2) Съветът:
1. консултира председателя на Държавната агенция за закрила на детето по Националната стратегия за детето и Националната програма за закрила на детето, програмната политика на агенцията и синхронизирането на нормативната уредба в областта на закрилата на детето;
2. предлага, обсъжда и координира стратегическите приоритети в държавната политика за закрила на детето и съгласува финансовото им обезпечаване;
3. подпомага сътрудничеството с юридическите лица с нестопанска цел за формиране и провеждане на държавната политика по закрила на детето;
4. осъществява наблюдение на изпълнението на национални, регионални и международни програми по закрилата на детето.
(3) Съветът сътрудничи с национални и международни органи и организации по въпросите на закрилата на децата и защитата на техните права.

Глава втора
СТРУКТУРА НА СЪВЕТА

history Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател и членове.
(2) Председател на съвета е председателят на Държавната агенция за закрила на детето, който организира, ръководи дейността му, координира изпълнението на решенията му и го представлява.

history Чл. 4. Броят на членовете на съвета не може да бъде по-малко от 17 и повече от 23 лица, включително председателят.

history Чл. 5. (1) В състава на съвета се включват заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на финансите, заместник-министър на културата, председателят на Държавната агенция за младежта и спорта, управителят на Националния осигурителен институт, секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и отговорен представител на Националното сдружение на общините в Република България.
(2) В състава на съвета се включват и ръководители на юридически лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност закрилата на децата.
(3) За участие в заседанията на съвета председателят може да кани заместник-министър на външните работи, изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, секретаря на Националната комисия за борба с трафика на хора, директора на Националния статистически институт, представители на медиите, лица с висок обществен авторитет и представители на юридически лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност закрилата на децата и не са включени в състава на съвета.
(4) В заседанията на съвета по покана от председателя участва представител на омбудсмана на Република България.
(5) Поименният състав на съвета се определя със заповед на председателя на Държавната агенция за закрила на детето по предложение на ръководителите на съответните министерства, ведомства и сдружения по ал. 1 и 2.

history Чл. 6. (1) Юридическите лица заявяват писмено желанието си да станат членове на съвета пред председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. заверен препис от съдебното решение по регистрацията;
2. копие от устава или учредителния акт на организацията;
3. образец на анкетна карта, утвърден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето, за дейността на организацията и за бъдещите є програми, който се получава от агенцията;
4. удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
5. заверено копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ.
(2) Критериите за избор на юридически лица за членове на съвета се предлагат от председателя и се одобряват с решение на съвета.
(3) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето определя членовете на съвета по ал. 1 с мандат две години в съответствие с данните от получените заявления и анкетни карти.

history Чл. 7. Членовете на съвета участват в заседанията и осигуряват необходимата за дейността му информация и експертна помощ по конкретни въпроси от тяхната компетентност.

history Чл. 8. (1) За целите на отделни направления в работата си съветът може да създава работни групи.
(2) В работните групи участват експерти от министерствата, ведомствата и сдруженията по чл. 5, ал. 1-4.
(3) В работните групи могат да участват представители на юридически лица, организации на деца, университети, научноизследователски институти и др.
(4) Поименният състав на работните групи се определя със заповед на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Глава трета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА

history Чл. 9. (1) Съветът провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно.
(2) Извънредни заседания се свикват по искане на 1/3 от членовете на съвета или по предложение на председателя.
(3) Лицата, които са поискали свикването на извънредно заседание, уточняват със секретаря на съвета датата за провеждането му, като изпращат материалите по предлаганите за разглеждане въпроси на всички членове на съвета най-малко 3 дни преди заседанието.

history Чл. 10. (1) Заседанията на съвета се свикват и се ръководят от председателя.
(2) Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от определен от него член на съвета.
(3) Заседанията на съвета се провеждат, ако на тях присъстват не по-малко от половината от членовете с право на глас.
(4) Членовете на съвета участват в работата му лично и не могат да упълномощават други лица да ги представляват.

history Чл. 11. (1) Секретар на съвета е служител на Държавната агенция за закрила на детето, определен със заповед на председателя на агенцията.
(2) Секретарят на съвета:
1. организира подготовката и провеждането на заседанията;
2. води протоколите от заседанията;
3. координира изпълнението на взетите решения на съвета;
4. обезпечава осъществяването на междуинституционалния обмен на информация и експертните становища по въпроси, които са предмет на обсъждане по време на заседанията на съвета;
5. осъществява координация между членовете на съвета и други институции в страната;
6. подпомага дейността на работните групи, създадени с решение на съвета;
7. съхранява документацията на съвета.

history Чл. 12. (1) Съветът провежда своите заседания при предварително определени дати и дневен ред.
(2) Проектът на дневен ред за заседанията се подготвя от секретаря на съвета и се одобрява от неговия председател.
(3) Членовете на съвета се уведомяват писмено за мястото, деня, часа и проекта на дневен ред за заседанието, придружен с всички материали, най-малко 5 дни преди заседанието.
(4) Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Предложенията за включване на други точки се правят чрез секретаря най-малко 3 работни дни преди заседанието. Материалите за тях се представят заедно с предложението.
(5) По изключение на заседанията на съвета могат да се разглеждат въпроси, които не са включени в дневния ред, за които членовете на съвета не са уведомени по реда на ал. 2 и 3, но по своя характер не търпят отлагане.
(6) Членовете на съвета са длъжни да уведомят своевременно за невъзможността си да участват в насроченото заседание.

history Чл. 13. Член на съвета, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което представя на председателя на съвета най-малко два дни преди заседанието.

history Чл. 14. Председателят на съвета има право да иска от членовете на съвета допълнителна информация по всички въпроси, засягащи дейностите по закрила на децата.

history Чл. 15. (1) Решенията на съвета се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието членове на съвета с право на глас.
(2) Решението на съвета по чл. 6, ал. 2 се взема с мнозинство от повече от половината от присъстващите на заседанието членове на съвета.
(3) По изключение правото на глас на отделен член може да се упражни неприсъствено. В този случай вотът се изразява писмено и е неразделна част от протокола от заседанието на съвета.
(4) Съветът в изключителни случаи може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове, по въпроси, по които вече е проведено обсъждане.

history Чл. 16. Съветът може да разгледа и да вземе решения и по въпроси, поставени на самото заседание, без да е спазен редът по чл. 12.

history Чл. 17. (1) За всяко заседание на съвета се съставя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря.
(2) Протоколите от заседанията на съвета се изготвят в 7-дневен срок от провеждането на заседанието и се водят от секретаря на съвета.
(3) При наличие на особени мнения те трябва да бъдат представени в писмена форма в двудневен срок след заседанието. Те не трябва да съдържат данни и мотиви, неизразени на заседанието.
(4) Материалите по ал. 3 са неразделна част от протокола.

history Чл. 18. (1) Оригиналните протоколи се съхраняват от секретаря, който ги номерира съобразно поредността на заседанията, заедно с всички материали.
(2) Членовете на съвета получават копия от протоколите.
(3) Разрешения за извлечения от протоколите и материалите от заседанията се дават от председателя на съвета.

history Чл. 19. Материално-техническото и финансовото осигуряване на работата на съвета се осъществяват от Държавната агенция за закрила на детето.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Закона за закрила на детето.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (Обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.)

history § 1. Отменя се Правилникът за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.; изм., бр. 95 от 2003 г. и бр. 89 от 2005 г.).

history § 2. Поименният състав на Националния съвет за закрила на детето се определя със заповед на председателя на Държавната агенция за закрила на детето по предложение на ръководителите на съответните министерства, ведомства и сдружения в срок 3 месеца от датата на влизане в сила на постановлението.

history § 3. Настоящите членове на Националния съвет за закрила на детето-представители на юридически лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност закрилата на децата, остават членове до определянето на състава по реда на § 2.

history § 4. Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Закона за закрила на детето.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...