Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Показване на 1 до 17 от общо 17 документа

ЗАПОВЕД № 294 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 1996 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИК ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2005 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ОСИНОВЯВАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...