По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 31 ОТ 2004 г., ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 103 ОТ 2012 г., В СИЛА ОТ 28.12.2012 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 31 ОТ 2004 г., ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 103 ОТ 2012 г., В СИЛА ОТ 28.12.2012 г.)

ДВ. бр. 24 от 22.03.2005г.

Приета с ПМС № 144 от 09.06.2002 г.
Обн., ДВ, бр. 68 от 16 юли 2002 г., попр., ДВ, бр. 69 от 17 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 66 от 25 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2003 г., изм., ДВ, бр. 31 от 16 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2005 г.

 

Раздел I.
Такси по Закона за далекосъобщенията

history Чл. 1. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 2. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 3. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 4. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 5. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 6. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 7. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 8. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 9. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 10. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 11. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 12. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 13. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 14. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 15. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 16. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

history Чл. 17. (отм., ДВ, бр. 31 от 2004 г.)

Раздел II.
Такси по Закона за пощенските услуги

history Чл. 18. (1) (изм., ДВ, бр. 24 от 2005 г.) За издаване на индивидуална лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга или на част от услугите, включени в обхвата й, се събира първоначална такса в зависимост от услугите, за които се издава лицензията, както следва:
1. за извършване на всички услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга - 20 000 лв.;
2. за извършване на следните услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга:
а) приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни пощенски пратки - кореспондентски пратки до 2 кг; малки пакети до 2 кг; пряка пощенска реклама до 2 кг; печатни произведения до 5 кг; секограми до 7 кг, включително допълнителни услуги "обявена стойност" и "препоръка" - 13 000 лв.;
б) приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни пощенски колети до 10 кг, включително допълнителни услуги "обявена стойност" и "препоръка" - 12 000 лв.;
в) пощенски парични преводи - 10 000 лв.
(2) За контролиране изпълнението на лицензията за извършване на универсалната пощенска услуга се събира годишна такса в размер 1,2 на сто от брутните приходи от лицензираната универсална пощенска услуга без данък върху добавената стойност.
(3) (нова, ДВ, бр. 71 от 2003 г.) За разглеждане на заявление за издаване на индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или на част от нея на територията на цялата страна се събира такса в размер 400 лв.

history Чл. 18а. (нов, ДВ, бр. 71 от 2003 г.) За разглеждане на заявление за прехвърляне на индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или на част от нея на територията на цялата страна се събира такса в размер 400 лв.

history Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19, ДВ, бр. 71 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 24 от 2005 г.) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсалните пощенски услуги или на част от услугите, включени в обхвата на неуниверсалните пощенски услуги, се събира еднократна такса в зависимост от вида на услугите, за които се издава удостоверението за регистрация, както следва:
1. за извършване на всички услуги, включени в обхвата на неуниверсалните пощенски услуги - 5000 лв.;
2. за извършване на следните услуги, включени в обхвата на неуниверсалните пощенски услуги:
а) приемане, пренасяне и доставка на пощенски колети с тегло над 10 кг до 20 кг - 1500 лв.;
б) куриерски услуги - 3000 лв.;
в) приемане и/или доставяне като пощенски пратки на съобщения, предавани чрез далекосъобщителни средства - 1000 лв.
(2) (нова, ДВ, бр. 71 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 24 от 2005 г.) За разглеждане на заявление за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги се събира такса в размер 300 лв.
(3) (нова, ДВ, бр. 71 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 24 от 2005 г.) За издаване на ново удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги при настъпили промени в името, съответно фирмата, адреса и регистрацията по БУЛСТАТ, услугите, които ще се извършват, и техните характеристики се събира такса в размер 100 лв.

Раздел III.
Такси по Закона за електронния документ и електронния подпис

history Чл. 20. (1) За разглеждане на заявление за регистрация и за издаване на удостоверение за регистрация като доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ) заявителят заплаща:
1. при подаване на заявлението за регистрация по чл. 36, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) 5100 лв.;
2. за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване в регистъра по чл. 34, ал. 1 ЗЕДЕП 10 000 лв.
(2) За разглеждане на ново заявление за регистрация по чл. 36, ал. 5 ЗЕДЕП след отказ за регистрация по чл. 36, ал. 2 ЗЕДЕП заявителят заплаща 60 на сто от таксата по ал. 1, т. 1.

history Чл. 21. При подаване на заявление за отразяване на промяна в изменение на обстоятелствата по чл. 36, ал. 1, т. 1 ЗЕДЕП ДУУ заплаща 20 лв.

history Чл. 22. За издаване на справки за публичните ключове на регистрираните ДУУ по чл. 35, ал. 2 ЗЕДЕП заявителят заплаща за всяка справка 200 лв.

history Чл. 23. За издаване на справки за регистрирани ДУУ по чл. 38, ал. 1 ЗЕДЕП се заплаща такса 10 лв.

history Чл. 24. За издаване на справки за условията и реда за регистриране на ДУУ по чл. 38, ал. 2 ЗЕДЕП се заплаща такса 30 лв.

history Чл. 25. За издаване на дубликат на документи, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията, се заплаща такса, както следва:
1. за първа страница - 10 лв.;
2. за всяка следваща страница - 0,15 лв.

history Чл. 26. За предоставяне на копие на нормативен акт или технически документ, включително издаден от международна или европейска организация, се заплаща такса, както следва:
1. на електронен носител - 10 лв., и

history Допълнително за всеки 1 КВ - 0,01 лв.
2. на хартиен носител:
а) за първа страница - 10 лв.
б) за всяка следваща страница - 0,50 лв.

history Чл. 27. (1) Таксите по чл. 20, ал. 1, т. 2, 22, 23, 24, 25 и 26 се заплащат при издаване на съответния акт или документ.
(2) Таксите по чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 2 и чл. 21 се заплащат при подаване на заявлението.

history Чл. 28. (1) Дължимите такси се превеждат по банков път по сметка на Комисията за регулиране на съобщенията или се плащат в брой в касата й.
(2) Направените банкови плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от платежното нареждане.

history Чл. 29. Внесените такси не подлежат на връщане, освен ако по надлежен начин се установи тяхното неправомерно събиране.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. Разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и чл. 13, т. 7 се прилагат до 11 септември 2002 г. вкл.

history § 2. Разпоредбата на чл. 12, ал. 2 влиза в сила от 13 септември 2002 г.

history § 3. (изм., ДВ, бр. 71 от 2003 г.) Съгласно § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за пощенските услуги "Български пощи" - ЕАД, се освобождава от заплащане на лицензионните такси по чл. 18 до 31 декември 2005 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 ОТ 7 АПРИЛ 2004 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА (ОБН., ДВ, БР. 31 ОТ 2004 г.)

history § 3. По неприключилите до влизането в сила на постановлението производства за лицензиране и регистриране, както и по исканията за извършване на административни услуги, по които са събрани дължимите такси по отменения раздел I от Тарифата за таксите, събирани от Комисията за регулиране на съобщенията, допълнителни такси не се събират.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...