По вид документ > Нормативни актове - отменени > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА - ОТМ.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

ДВ. бр. 31 от 12.04.2019г.

В сила от 18.07.2003 г.
Приет с ПМС № 151 от 11.07.2003 г.
Обн., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 89 от 8 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 54 от 4 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 79 от 6 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 2 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 11 април 2014 г., доп., ДВ, бр. 74 от 5 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 28 април 2017 г., изм., ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г., отм., ДВ, бр. 31 от 12 Април 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагането на Закона за физическото възпитание и спорта.