Най-четени документи в Експертис

Годишна данъчна декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта за 2018 г.

Свали файла...

НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 28 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА (ДВ бр. 90)

Свали файла...

Заявление за регистрация по ЗДДС

Свали файла...

Директива за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност (Директива (ЕС) 2016/680)

Свали файла...

Насоки относно съгласието в съответствие с Регламент 2016/679

Свали файла...

Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или ал. 5, изречение първо от Кодекса на труда от осиновителката или от работника или служителя, който сам е осиновил детето

Свали файла...

Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение първо от Кодекса на труда от осиновителя

Свали файла...

Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение второ от Кодекса на труда (КТ) от родител на осиновителката или на осиновителя

Свали файла...

Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение трето от Кодекса на труда от родител на майката или на бащата

Свали файла...

Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 3 от Кодекса на труда от родител на работничка или на служителка, която сама е осиновила дете

Свали файла...

Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 5, изречение второ от Кодекса на труда от родител на работник или на служител, който сам е осиновил дете

Свали файла...

НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 28 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА (ДВ бр. 79)

Свали файла...

Обменни курсове за периода от 01.07.2018 до 30.09.2018

Свали файла...

Размер на таксите, които събират банките за откриване, поддържане и закриване на разплащателна сметка към 01.11.2018 г.

Свали файла...

Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания - стар

Свали файла...

НАРЕДБА № 58 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ДВ бр. 97)

Свали файла...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 1 НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

Свали файла...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 2, АЛ. 1 НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

Свали файла...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 3, АЛ. 1 НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

Свали файла...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 8 НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

Свали файла...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...